Leg Perthes

Följande text är hämtad ur R A S Rasspecifik avelsstragegi

Legg Perthes orsakas av en cirkulationsrubbning i skelettet som gör att blodkärlet till höftledkulan störs vilket leder till att benvävnaden i lårbenshuvudet bryts ner. Sjukdomen är mycket plågsam för hunden och debuterar vid ca 5-12 månaders ålder. Legg Perthes förekommer i rasen men endast enstaka fall rapporteras in per år och därför kan sjukdomen inte ses som ett stort problem i rasen. En retrospektiv analys visar att det inte är helt säkert att Legg Perthes har en autosomal recessiv nedärvning. Det är snarare så att det kan finnas många bakomliggande orsaker (inte endast genetiska) som orsakar Legg Perthes. SKK:s generella råd för avel vid sjukdom med okänd arvsgång ska gälla. 

· använd inte hund med cystinuri i avel.
· gör inte om samma föräldrakombination som lämnat avkomma med cystinuri.
· iaktta försiktighet vid avel på syskon, föräldrar och avkommor till sjuk hund.
· utöver detta rekommenderas att avla med låg inavelsgrad för att minska risken för att eventuella recessiva sjukdomsanlag dubblas.